لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
چرا من عاشق پدرم هستم
لیلی از پنجره به بیرون خیره شد و دنیا را تماشا کرد. او به پدرش فکر کرد و اینکه چقدر او را دوست دارد. او عاشق گذراندن وقت با او و لحظات خاصی بود که با هم داشتند. او می دانست که خوش شانس است که پدری مانند او دارد. #
لیلی تصور کرد که پدرش در حال حاضر باید چه کار کند. او معمولاً در باغ مشغول بود یا با چیزی در گاراژ سر و کار داشت. او به یاد آورد که او به او نحوه دوچرخه سواری را یاد داد و وقتی او این مهارت را به دست آورد چقدر به او افتخار کرد. #
همون موقع تلفن زنگ خورد. لیلی جواب داد و صدای پدرش را از آن طرف شنید. از او خواست بیرون بیاید و با او بازی کند. سریع دستکش را گرفت و با لبخند بیرون دوید. #
پدر لیلی توپ را پرت کرد و او آن را گرفت. آنها با هم خندیدند و او متوجه شد که چقدر از زمان با هم بودنشان لذت می برد. او پدرش را در آغوش گرفت و از او برای تمام کارهایی که برای خانواده شان انجام داده تشکر کرد. #
لیلی به تمام راه هایی که پدرش به او نشان داده بود چگونه انسان خوبی باشد فکر می کرد. او از صبر و حمایت او سپاسگزار بود و می دانست که پیوند آنها چیز خاصی است. او احساس خوش شانسی می کرد که پدرش را در زندگی اش داشت. #
لیلی همانطور که در مورد اوقات خوبی که با هم داشتند فکر می کرد، می دانست که این خاطرات را برای همیشه با خود خواهد داشت. به او یادآوری شد که چقدر پدرش را دوست دارد و می دانست که هر چه باشد، او را همیشه در قلب خود نگه می دارد. #
لیلی در حالی که پدرش به سمت ماشینش می رفت برای خداحافظی دست تکان داد. همانطور که او از آنجا دور می شد، می دانست که مهم نیست، او همیشه در کنار او خواهد بود. لبخندی زد و دستش را روی قلبش گرفت و می دانست که عشقش به پدرش تزلزل ناپذیر است. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.