لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
پرواز یک رویاپرداز
دختر جوان در حومه شهر ایستاده بود و از بالای تپه به پهنه وسیع آسمان آبی در مقابل خود نگاه می کرد. او داستان هایی از پرهای پرنده شنیده بود که قدرت های ویژه ای به او می دادند، و فکر می کرد که آیا می توان به او نیز چنین هدیه ای داد. او چشمانش را بست و آرزو کرد که کاش فقط برای یک لحظه می توانست یک پرنده باشد و در حالی که در هوا پرواز می کرد باد را از میان پرهایش حس می کرد. #
نسیم ملایمی از کنارش گذشت و روی باد زمزمه آرامی شنید: بیا پرنده کوچولو بیا با من پرواز کن. چشمانش را باز کرد تا پرنده کوچکی را دید که بالای سرش اوج می‌گیرد، بال‌هایی دراز کرده و در آسمان اوج می‌گیرد. لبخندی زد و به دنبال آن شروع به دویدن کرد، قلبش پر از شادی و هیجان شد. #
دختر پرنده را در حالی که به سرعت در هوا حرکت می کرد، تعقیب کرد، و هرگز تزلزل نکرد و خیلی دور نشد. او احساس کرد که باد در موهایش هجوم می‌آورد، و با احساس آزادی پرواز قلبش غرق آدرنالین شد. او احساس می کرد که می تواند برای همیشه بدود و به نظر می رسید که هیچ چیز نمی تواند او را متوقف کند. #
ناگهان، پرنده در اواسط پرواز ایستاد و شروع به بال زدن کرد، گویی از او خواسته بود که از او پیروی کند. مکث کرد، مطمئن نبود چه کاری باید بکند. پرنده بالاتر پرواز کرد و با اینکه ترسیده بود تصمیم گرفت یک جهش ایمان داشته باشد و به هوا پرید. #
دختر احساس کرد که شناور است و به سمت آسمان اوج می گیرد. او هم هیجان زده و هم وحشت زده بود، اما می دانست که قادر به انجام هر کاری است. همانطور که او پرواز می کرد، احساس کرد که احساس قدرت و آزادی بر او چیره شده است، گویی هر چیزی ممکن است. #
سرانجام، دختر دوباره به زمین نشست، پرنده کوچک هنوز بال هایش را بالای سرش تکان می داد. او به خورشید نگاه کرد و لبخند زد و می‌دانست که با کمی شجاعت و ایمان فراوان می‌تواند بر هر چیزی غلبه کند. #
دختر جوان با شروعی از خواب بیدار شد و قلبش در سینه اش می تپید. او متوجه شد که خواب دیده است، اما احساساتی که تجربه کرده بود آنقدر واقعی بودند که تشخیص تفاوت بین واقعیت و منظره رویا دشوار بود. با خودش لبخند زد، چون می‌دانست که با وجود اینکه فقط در خواب دیده بود، احساس آزادی و شهامتی که تجربه کرده بود واقعی بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.