لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
پدرام رئیس سگ های گارد ماموریت نجات داشت!
کوچه مرموز در تاریکی و مه پوشیده شده بود، اما پسر جوان ناامید بود. او داستان های رهبر بزرگی را شنیده بود که مسئولیت محافظت از شهر در برابر خطر را بر عهده داشت و اکنون زمان او فرا رسیده بود. او مصمم بود برای دیدار با این شخصیت افسانه ای هر کاری که لازم است انجام دهد و شایستگی خود را ثابت کند. #
پسر با عصبانیت به چهره باشکوه پدرام نزدیک شد که تقریباً به اندازه خود سگ های نگهبان به نظر می رسید. با عصبانیت آب دهانش را قورت داد و شروع کرد به گفتن داستانش. او توضیح داد که کار بزرگ پدرم را شنیده است و می‌خواهد بخشی از آن باشد. اما، او فقط یک پسر جوان بود، بنابراین نمی دانست چگونه می تواند کمک کند. #
پدرم با لبخندی آگاهانه به پسر جوان نگاه کرد و به او گفت که هنوز هم می تواند مفید باشد. ماموریت مهمی در راه بود و او می خواست که پسر نیز بخشی از آن باشد. ماموریت نجات شهر از خطر بود و پسر مشتاق بود تا این چالش را بپذیرد. #
پسر سرش را به علامت تایید تکان داد و پدرم دستی به او داد تا ببندد. با آن مأموریت آغاز شد. پدرام و پسر با کمک سگ های نگهبان راهی شهر شدند تا از خطر محافظت کنند. آنها با موانع زیادی روبرو شدند و با خطرات زیادی روبرو شدند، اما با کمک یکدیگر استقامت کردند. #
سرانجام به مقصد رسیدند و با خطر روبرو شدند. پسر با وجود ترس، ایستادگی کرد و مصمم بود که با پدرام و سگ های نگهبان از شهر محافظت کند. آنها با هم شجاعانه جنگیدند و در نهایت پیروز شدند! #
پسر مملو از حس غرور و موفقیت بود و پدرام با تحسین به او نگاه کرد. او خود را شایستگی نشان داده بود و اکنون بخشی از این مأموریت بود. پدرم از او به خاطر شجاعتش تشکر کرد و از او به خاطر کار خوبش تقدیر کرد. #
با دفع خطر، پدرام و پسر به شهر بازگشتند. پسر پر از غرور شد، چون می دانست که تفاوتی ایجاد کرده است. او اکنون می‌توانست به عقب نگاه کند و به این واقعیت که با پدرام و سگ‌های نگهبان به محافظت از شهر کمک کرده بود، افتخار کند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.