لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
نگهبان آبی رنگ
در یک شهر شلوغ، یک ابرقهرمان زندگی می کرد، همیشه هوشیار، همیشه آماده. او یک چهره بلند بود، با شنل قرمز رنگ آبی پوشیده شده بود، موهای سیاهی که در باد بلند می شد. چشمان سبز او همیشه با اراده می درخشد.#
یک روز متوجه شد که مردی بدخواه در شهر باعث ایجاد دردسر می شود و با مردم بی گناه محل بدرفتاری می کند. ابرقهرمان احساس مسئولیت می کرد و می دانست که باید مداخله کند.
ابرقهرمان مانند رعد و برق وارد شد، محکم و شجاع بین مرد بدخواه و مردم ترسیده، سدی از امنیت ایستاد.#
او با مرد بدخواه روبرو شد، صدایش بلند شد: "به این مردم بی گناه آسیب نرسانید!" جمعیت با هیبت تماشا می‌کردند و احساس می‌کردند که موجی از آرامش بر سرشان می‌آید.#
او با حرکات سریع، مرد بدخواه را خلع سلاح کرد و از مردم شهر محافظت کرد. مردم قهرمان خود را تشویق کردند، سپاسگزاری در چشمانشان می درخشید.#
ابرقهرمان با احساس موفقیت، به جمعیت لبخند زد. وظیفه او انجام شد، او به آسمان پرواز کرد و آماده مأموریت بعدی خود شد.#
شهر از نگهبان خود شادمان شد و شجاعت او را ستود. ابرقهرمان که از بالا تماشا می کرد، می دانست که هدفی دارد - محافظت و خدمت.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.