لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
نانا و پاپا را بیابید
آرتِمیس کوچولو بیشتر از هر نفری بود که نمی‌توانست آن را کند. تو سن ۳ سال و نیم سال های مابین او و عمه سارا و مادر بزرگ ننا و پدر بزرگ پاپا گذشته است، او دلش می خواهد برای اولین بار با آنها آشنا شود. پس او اقدام به سفر می کند تا آنها را بیابد.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.