لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراهای چیرپی حیوان خانگی
چیرپی هیجان زده بود. او نمی توانست صبر کند تا ماجراجویی خود را آغاز کند. چیرپی حیوان خانگی کوچکی بود و هرگز آنقدر شجاع نبود که از دیوارهای آشنای خانه اش عبور کند. اما امروز، چیرپی مصمم بود دنیای بیرون از خانه اش را کشف کند. او داستان های زیادی در مورد مناظر و تجربیات بزرگی که در آنجا وجود داشت شنیده بود و مشتاق بود بیشتر بداند.
چیرپی از در بیرون پرید و شروع به دویدن در میان چمن های بلند کرد. خورشید می درخشید و دنیای اطرافش خیلی زنده به نظر می رسید. به هر طرف که نگاه کرد، چیز جدید و جذابی را مشاهده کرد. او تصمیم گرفت مسیر را ترک کند و به سمت ناشناخته حرکت کند. #
چیرپی به یک حوض کوچک برخورد کرد و ایستاد تا نگاهی بیندازد. او انعکاس خود را در آب دید و از تفاوت ظاهرش مسحور شد. اما همانطور که خیره شد، متوجه چیز عجیبی در آب شد. صدایی از برکه می آمد و انگار اسمش را می خواند! #
چیرپی با تعجب به عقب پرید. صدای مادرش بود که به او می گفت به خانه برگرد. او متوجه شد که مدت زیادی است که رفته است و اگر گوش نمی داد، مطمئناً به دردسر می افتاد. با اکراه تصمیم گرفت برگردد و به خانه برود.#
چیرپی با اکراه به خانه برگشت و با خود عهد کرد که در آینده بیشتر به حرف های مادرش توجه کند. در حالی که او به سمت در رفت، مادرش با در آغوشی محبت آمیز و لبخندی از او استقبال کرد. او توضیح داد که نگران او بوده و می‌خواهد او در امان بماند. #
چیرپی با درک اهمیت سخنان مادرش پر از احساسات شد. او اکنون فهمید که سخنان حکیمانه مادرش می تواند او را از خطر محافظت کند و او را در مسیر درست هدایت کند. این درسی بود که او هرگز فراموش نخواهد کرد.#
از آن روز به بعد، چیرپی همیشه با دقت به صحبت های مادرش گوش می داد. هر بار که می خواست به یک ماجراجویی جدید برود، مکث می کرد و به توصیه های مادرش فکر می کرد. او در مورد اهمیت گوش دادن و پیروی از توصیه های کسانی که او را دوست دارند و به او اهمیت می دهند، درس ارزشمندی آموخته بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.