لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراهای پسر کنجکاو و اسب سفید زیبایش در آسمان
پسر جوان به آسمان شب خیره شد و از ستارگانی که مانند الماس آویزان بودند، حیرت کرد. اسب سفید او مانند الماس پوشیده از برف در نور ماه می درخشید و یالش رنگین کمانی از آبی و ارغوانی بود. پسر ایده ای وحشیانه داشت - او می خواست برای خودش آسمانی بسازد، با ابرهای آبی و بنفش زیبا، درست مانند یال اسبش. #
پسر قلبی ماجراجویانه داشت و ایده ایجاد آسمانی برای خودش وسوسه انگیزتر از آن بود که در مقابل آن مقاومت کرد. بنابراین، پسر با یک برق زدن مصمم در چشمان خود، اسب خود را به آسمان شب پرتاب کرد و به سوی ناشناخته ها حرکت کرد. پس از چند ساعت پرواز در میان ابرها، پسر و اسبش به شهری دوردست رسیده بودند. #
وقتی آنها به شهر نزدیک تر می شدند، چشمان پسر از تعجب گرد شد. زیرا آنجا، در آسمان، ابری زیبا به آبی و ارغوانی مانند یال اسب او بود. پسر ارتباط عمیقی با ابر احساس کرد، انگار که بخشی از اوست. او می خواست خالق آن را پیدا کند، و بنابراین با یک هدف جدید، پسر و اسبش شروع به جستجو کردند. #
جستجو طولانی بود و پسر و اسبش در طول راه ماجراهای زیادی داشتند. اما سرانجام دو مسافر به رودخانه ای رسیدند و پسر در کنار رودخانه جواب خود را یافت. زن جوانی بود که موهایش مثل ابر آبی و ارغوانی بود که آسمان را خلق کرده بود. پسربچه با دیدن او پیوندی عمیق احساس کرد که می دانست او خالق آسمان اوست و خوشحال شد. #
پسر و زن در کنار رودخانه ایستاده بودند و در دوستی تازه پیدا شده خود غرق می شدند. ناگهان پسر فکری به ذهنش رسید. او دست زن را گرفت و به زودی آن دو به دور خود می چرخیدند و در آسمان می رقصیدند. پسر فوراً فهمید که روحیه خویشاوندی پیدا کرده است و سرنوشت آن دو برای همیشه دوست است. #
پسر و زن شب را با چرخیدن و رقصیدن در آسمان گذراندند و با تعجب به ستاره های بالا خیره شدند. وقتی خورشید شروع به طلوع کرد، زن و ابرش ناپدید شدند و پسر فهمید که وقت رفتن به خانه است. اما قلب پسر پر بود، زیرا او پیوندی قوی تر از هر چیزی که تا به حال می شناخت پیدا کرده بود. #
پسر و اسبش به خانه خود برگشتند، اما این بار پسر احساس متفاوتی داشت. او به ماجراجویی رفته بود و در این راه، قدردانی جدیدی از دنیای اطرافش و زیبایی دوستی پیدا کرده بود. او می دانست که هرگز شب در آسمان و پیوندی را که با زن و ابر او ایجاد کرده بود فراموش نخواهد کرد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.