لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی مرتب بانی کنجکاو
روزی روزگاری در جنگلی زیبا یک خرگوش کنجکاو و ماجراجو به نام بینو زندگی می کرد. بینو عاشق کاوش در جنگل بود، اما متوجه شد که برخی از بچه ها آن را مرتب نمی کنند.
بینو تصمیم گرفت به کودکان کمک کند تا اهمیت مرتب بودن را بیاموزند. او فکر کرد، "اگر بتوانم به آنها نشان دهم که جنگل وقتی تمیز است چقدر بهتر به نظر می رسد، آنها می خواهند آن را همینطور نگه دارند."#
روز بعد بینو عازم مأموریت خود شد. او متوجه شد که گروهی از کودکان در حال پیک نیک هستند. بعد از رفتن آنها، او تمام زباله هایی را که پشت سر گذاشته بودند دید.
بینو تصمیم گرفت خودش آشفتگی را پاک کند. دستکش پوشید و زباله ها را در کیسه ای جمع کرد. وقتی کارش تمام می شد، بچه ها با تعجب از دیدن محوطه مرتب برگشتند.#
"چه کسی این آشفتگی را پاک کرد؟" یکی از بچه ها پرسید. بینو از پشت درختی بیرون پرید و به آنها گفت که این کار را کرده است و اهمیت تمیز نگه داشتن جنگل را توضیح داد.
بچه ها متوجه اشتباه خود شدند و از بینو برای آموزش آنها تشکر کردند. از آن روز به بعد، آنها همیشه مناطق بازی خود را تمیز نگه داشتند و مسئولیت محیط زیست را بر عهده گرفتند.#
ماموریت بینو موفقیت آمیز بود! او به ماجراجویی هایش ادامه داد، با افتخار به تفاوتی که ایجاد کرده بود و می دانست که بچه ها درس ارزشمندی در مورد آراستگی آموخته اند.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.