لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی خصوصی رضا
روزی روزگاری در روستایی کوچک پسری به نام رضا زندگی می کرد. او کنجکاو بود و دوست داشت مکان های جدید را کشف کند. یک روز آفتابی، رضا تصمیم گرفت به جنگل های اطراف برود.#
وقتی رضا به عمق جنگل رفت، غار پنهانی را پیدا کرد. در داخل، او دری جادویی را کشف کرد که تنها با رعایت حریم خصوصی دیگران باز می شد. رضا می دانست که باید این معما را حل کند.
رضا شروع کرد به این فکر که از حریم خصوصی چه می داند و چگونه می تواند به آن احترام بگذارد. او به یاد می آورد که چگونه دوستانش وقتی بدون اجازه به نقاشی های آنها نگاه می کرد آن را دوست نداشتند.
رضا مصمم به در نزدیک شد و زمزمه کرد: قول می دهم به حریم خصوصی دیگران احترام بگذارم و قبل از اینکه به وسایلشان نگاه کنم، اجازه بگیرم. ناگهان در شروع به درخشیدن کرد و قفل باز شد.#
رضا با افشای پشت در وارد اتاق شد. پر از گنج و راز بود، اما رضا می‌دانست که باید به حریم شخصی هر کسی که آن‌ها را آنجا گذاشته بود احترام بگذارد. تصمیم گرفت به چیزی دست نزند.#
وقتی رضا از اتاق بیرون رفت و در پشت سرش بسته شد، به خاطر رعایت حریم خصوصی به خودش افتخار کرد. او می دانست مهم است که با دیگران به گونه ای رفتار کند که می خواهد با او رفتار شود.
رضا به خانه بازگشت و ماجراجویی خود را با خانواده اش در میان گذاشت. از آن روز به بعد همیشه به یاد داشت که به حریم خصوصی دیگران احترام بگذارد. و رضا عاقل تر و با ملاحظه تر شد.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.