لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
شاهزاده ای که تاج و تخت جنگل را تصاحب کرد
روزی روزگاری شاهزاده ای شجاع و جسور در پادشاهی بسیار دور زندگی می کرد. با وجود اینکه شاهزاده فقط یک پسر جوان بود، او مصمم بود خود را ثابت کند و ارزش خود را به پادشاهی ثابت کند. یک روز شاهزاده از جنگلی مرموز در حومه پادشاهی شنید و تصمیم گرفت آن را کشف کند. شاهزاده با قلبی پر از شجاعت و میل به اثبات خود، عازم سفری جسورانه به جنگل شد.#
شاهزاده روزها و شبها در میان جنگل انبوه سفر کرد تا اینکه سرانجام به صخره ای کوچک در میان درختان رسید. در محوطه، تخت کوچکی بود که از شاخه و برگ ساخته شده بود و به نظر می رسید که منتظر کسی است. شاهزاده بدون اینکه دو بار فکر کند خود را حاکم برحق جنگل اعلام کرد و بر تخت نشست. #
شاهزاده به سختی بر تخت خود نشسته بود که زمزمه های درختان اطرافش را شنید. زمزمه ها شاهزاده را می ترساند، اما در اعماق وجودش می دانست که نمی تواند اجازه دهد ترسش مانع از انجام مأموریتش شود. او به زودی صدایی را شنید که او را صدا می کرد و این صدای متعلق به روح جنگل بود. #
روح جنگل به شاهزاده گفت که او پتانسیل این را دارد که یک رهبر بزرگ باشد، اگر فقط به توانایی های خود اعتماد کند. اما شاهزاده مجبور بود خود را به روح ثابت کند، بنابراین روح او را با چالشی روبرو کرد - اینکه جنگل را ترک کند و از آنچه در آنجا آموخته است استفاده کند تا به جهان نشان دهد که چه توانایی هایی دارد. #
شاهزاده در ابتدا مردد بود، اما سخنان روح به او الهام بخشیده بود. او به تمام شجاعت و اراده ای که در سفرهایش نشان داده بود فکر کرد و می دانست که می تواند خود را ثابت کند. او از روح تشکر کرد و قول داد زمانی که به دنیا نشان داد از چه چیزی ساخته شده است، برگردد. #
شاهزاده به زودی جنگل را ترک کرد و به پادشاهی خود بازگشت، مأموریتش در ذهنش بود. او از شجاعت و اراده ای که در سفرهایش به دست آورده بود برای اثبات خود استفاده کرد و دیری نگذشت که تحسین و احترام مردم را به خود جلب کرد. #
شاهزاده موفق شده بود خود را ثابت کند و اکنون رهبر بهتری نسبت به قبل شده بود. با اعتماد مردم و خرد روح جنگل، شاهزاده در راه تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.