لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفر پربار بیتا
بیتا دختر کنجکاویی بود. او عاشق کاوش در دنیای اطرافش و یافتن چیزهای جدید برای یادگیری بود. هنگامی که یک روز در باغ قدم می زد، نمی توانست زیبایی میوه رسیده به نمایش گذاشته شده را تحسین کند. او مملو از حس تعجب بود - خوردن چنین میوه خوشمزه ای چگونه خواهد بود؟ بیتا همان موقع تصمیم گرفت که سفری را آغاز کند تا خودش بفهمد. #
بیتا سفر خود را با اراده و هیجان آغاز کرد. همانطور که راه می رفت، رویای تمام طعم های جدیدی را که می چشید، داستان هایی که می شنید و درس هایی که می گرفت، می دید. خورشید به شدت درخشید و بیتا پرتوهای گرم را روی صورتش احساس کرد. او لبخند زد - این قرار بود یک ماجراجویی عالی باشد! #
به زودی بیتا با رودخانه بزرگی روبرو شد. او مطمئن نبود که چگونه ادامه دهد - او قبلاً رودخانه ای به این عریض ندیده بود. سپس از گوشه چشم پیرمردی را دید که در کنار رودخانه ایستاده بود. به او اشاره کرد که نزدیکتر شود. بیتا با احتیاط به او نزدیک شد. #
پیرمرد لبخند گرمی به بیتا زد و گفت: تو شجاع هستی که چنین سفری را آغاز می کنی، اگر دوست داری می توانم به تو کمک کنم تا به آن طرف برسی. بیتا ابتدا مردد بود، اما سخنان محبت آمیز پیرمرد از نگرانی او کاسته شد. او با عصبانیت پیشنهاد او را پذیرفت و با کمک او از رودخانه عبور کردند. #
بیتا خیالش راحت شد که آن طرف رودخانه بود. پیرمرد کمک بزرگی کرده بود و قبل از ادامه سفر از او تشکر کرد. او اکنون قدردانی جدیدی از قدرت دوستی داشت. او در حالی که راه می‌رفت لبخند می‌زد، می‌دانست که همه چیز ممکن است وقتی افرادی را داشته باشید که به شما کمک کنند و از شما حمایت کنند. #
همانطور که بیتا به سفر خود ادامه داد، با تجربیات جدید بسیاری روبرو شد. او طعم میوه های خوشمزه را چشید، به داستان های مردم محلی گوش داد و درس های ارزشمندی درباره زندگی آموخت. بیتا با جسارت بیشتر و بیشتر در اعتماد به نفس و شجاعتش رشد می کرد. #
بالاخره بیتا به مقصد رسید. او دنیا را کاوش کرده بود، طعم‌های جدیدی را چشیده بود و در طول راه دوستی برقرار کرده بود. بیتا لبخند زد - سفر موفقیت بزرگی بود! ماجراجویی او درس ارزشمندی به او داده بود - با کمی تلاش و شجاعت، هر چیزی ممکن بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.