لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفر اسب شاخدار برای یافتن الکس شجاع
روزی روزگاری یک اسب شاخدار سفید جادویی زندگی می کرد. اسب شاخدار در جنگلی دوردست زندگی می کرد و از گذراندن روزهایش در زیر نور آفتاب، جست و خیز در میان درختان و چرت زدن در چمنزارهای گل های وحشی لذت می برد. یک روز اسب شاخدار متوجه چیز عجیبی در آسمان شب شد. این یک ستاره درخشان بود که درخشان تر از بقیه می درخشید. #
اسب شاخدار کنجکاو شد و تصمیم گرفت تحقیق کند. اسب شاخدار پر از شور و شوق، بال های خود را باز کرد و در سراسر آسمان پرواز کرد و به سمت ستاره درخشان حرکت کرد. همانطور که پرواز می کرد، باد در یالش می وزید و اسب شاخدار احساس آزادی و وحشی می کرد. #
اسب شاخدار ساعت ها پرواز کرد و در نهایت به ستاره ای رسید که اکنون نزدیک تر بود. اسب شاخدار متوجه شد که در واقع یک شهر کوچک است و این ستاره چراغی از نور خانه کوچکی در مرکز شهر است. #
اسب شاخدار از آسمان فرود آمد و در دهکده فرود آمد و متوجه شد که این همان مکانی است که در جستجوی آن است. در این مکان شایعاتی از پسری شجاع شنیده بود و اسب شاخدار برای یافتن او آمده بود. اسب شاخدار وقتی وارد دهکده شد احساس هدفمندی کرد. #
اسب شاخدار دهکده را جستجو کرد و از هرکسی که با آن روبرو شد پرسید که آیا پسر شجاعی را که به دنبالش بود دیده‌اند. سرانجام، اسب شاخدار با پسر کوچکی روبرو شد که به ستاره نگاه می کرد و می دانست که این همان ستاره ای است که در جستجوی آن بوده است. اسم پسر الکس بود و اسب شاخدار با او ارتباط عمیقی داشت. #
الکس و اسب شاخدار ساعت‌ها با هم صحبت کردند، با یکدیگر آشنا شدند و داستان‌هایی از ماجراهای خود را به اشتراک گذاشتند. اسب شاخدار از شجاعت و تمایل الکس برای ریسک کردن و امتحان کردن چیزهای جدید شگفت زده شد. اسب شاخدار می دانست که این همان شجاعتی است که می خواهد با خود به خانه بازگرداند. #
قبل از اینکه اسب شاخدار به خانه بازگردد، آرزوی خود را به الکس گفت. اسب شاخدار از الکس خواست که آن را به خاطر بسپارد و آن همه شجاعت و شجاعت را که در او دیده بود به یاد آورد و آن را به دیگران نیز منتقل کند. الکس لبخندی زد و گفت که این کار را خواهد کرد. با این کار، اسب شاخدار بال هایش را باز کرد و به آسمان شب پرواز کرد و برای همیشه به الکس و شجاعتی که نشان داده بود متصل شد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.