لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
زمزمه های باد
در روستایی کوچک، نازنین، دختری با موهای بلند و موج دار، همیشه در زمزمه باد آرامش می یافت. او بر این باور بود که باد رازها، داستان ها و سرنوشت مردم دوردست را با خود حمل می کند.
روزی نازنین در حالی که در روستا سرگردان بود به نامی بر درختی حک شده برخورد کرد - بهروز. او که شیفته این نام اسرارآمیز شده بود، احساس می کرد که جذب این نام اسرارآمیز شده است و معتقد بود که زمزمه های باد او را به این کشف راهنمایی می کند.
نازنین در حالی که زمزمه های باد را دنبال می کرد، او را به آن طرف روستا بردند و مرد جوانی را دید که چشمانی مهربان و لبخندی ملایم داشت. فهمید که اسمش بهروز است.#
با گذشت زمان، نازنین و بهروز با هم دوست صمیمی شدند و داستان ها و رویاهایشان را به اشتراک گذاشتند، همان طور که باد زمزمه هایش را با نازنین در میان گذاشت. پیوند آنها قوی تر شد و به زودی شروع به عاشق شدن کردند.
نازنین معتقد بود که باد آنها را به دلیلی دور هم جمع کرده است. وقتی به زمزمه های باد گوش می داد، در دلش می دانست که عشقشان مقدر شده است و قرار است با هم باشند.
اما بزرگان روستا چیز دیگری فکر می کردند. آنها معتقد بودند که عشق نازنین و بهروز قرار نیست و هر کاری که از دستشان بر می آمد انجام می دادند تا آنها را از هم دور نگه دارند. با این حال، عشق همیشه راهی پیدا می کند.
در نهایت عشق نازنین و بهروز از هر مخالفی قوی تر بود. آنها عهد بستند که با هم باشند، و در حالی که باد نام آنها را در دهکده زمزمه می کرد، می دانستند که عشقشان واقعی است.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.