لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
روز دلبران
نیکا و محمد بهترین دوستان بودند. آنها از دوران کودکی با هم دوست بودند و تقریباً هر روز را با هم می گذراندند. اما هر دو می ترسیدند به یکدیگر بگویند که واقعاً چه احساسی دارند. #
یک روز، محمد نیکا را به خانه اش دعوت کرد تا با هم شام بخورند. هر دو از اوقات خود با یکدیگر لذت بردند و از رویاها و امیدهای خود برای آینده صحبت کردند. #
بعد از شام، آنها از تماشای فیلم و نمایش در یوتیوب لذت بردند. آنها در به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات خود با یکدیگر آرامش پیدا کردند و به زودی متوجه شدند که نسبت به یکدیگر احساسات دارند. #
اما هر دو آنقدر ترسیده بودند که نتوانند به دیگری بگویند، بنابراین همچنان احساسات خود را برای خود نگه داشتند. با این حال، آنها همچنان لحظات شیرینی را با هم تقسیم کردند و اوقات خود را با هم گرامی داشتند. #
یک روز نیکا جرات پیدا کرد و به محمد بگوید که چه احساسی دارد و او نیز در پاسخ به او گفت که او نیز چه احساسی دارد. با فهمیدن این که هر دو احساس یکسانی دارند، زیر باران همدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند. #
از آن روز، آنها عهد کردند که همیشه با یکدیگر صادق و روراست باشند، مهم نیست. آنها همچنان لحظات عشق، خنده و شادی را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند. #
داستان آنها داستان شجاعت، عشق و دوستی است و به عنوان یادآوری است که همیشه شجاعت صادق بودن و ابراز احساسات خود را داشته باشید. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.