لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
رنگین کمان امید ملینا
مدرسه تازه تمام شده بود که ملینا دوستی را دید که تنها نشسته و گریه می کند. او با عجله جلو رفت، موهای بلند قرمزش با هر قدم بلند شدن. "چرا گریه می کنی؟" ملینا پرسید، دلش پر از نگرانی شد.#
دوستش هق هق زد: "اسباب بازی مورد علاقه ام را گم کرده ام." "هیچ جا نمی تونم پیداش کنم!" ملینا یک لحظه فکر کرد و بعد با اطمینان گفت: "نگران نباش، من کمکت می کنم پیداش کنی!"#
ملینا بالا و پایین را در کلاس ها و راهروها، داخل کمدها و زیر نیمکت ها جستجو می کرد. با وجود پیدا نکردن اسباب بازی، او ناامید نشد. او گفت: "ما آن را پیدا خواهیم کرد."
روزها گذشت، اما ملینا تسلیم نشد. او از اوقات فراغتش، وقت استراحت ناهار، حتی از زمان بعد از مدرسه استفاده می کرد، اما اسباب بازی دست نیافتنی بود. با این حال، ملینا امیدوار باقی ماند.
یک روز، وقتی ملینا در حال جستجو در باغ بود، چیزی رنگارنگ زیر یک بوته دید. اسباب بازی گم شده بود! "من پیداش کردم!" فریاد زد، صدایش پر از شادی بود.#
دوست ملینا خوشحال شد. "مرسی، ملینا!" گفت و محکم بغلش کرد. قلب ملینا از خوشحالی پف کرد. او متوجه شد که لذت کمک به دیگران غیرقابل مقایسه است.
از آن روز به بعد، ملینا این درس ارزشمند را در دل داشت. او فهمید که امید، استقامت و مهربانی می تواند هر موقعیتی را تغییر دهد، مهم نیست چقدر بد به نظر می رسد.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.