لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
دینیز – دختری با بالهای زیبا و اسب جادویش
دینیز یک دختر جوان ماجراجو بود. او در دهکده ای کوچک زندگی می کرد که اطراف آن را جنگل ها و مزارع سرسبز احاطه کرده بود. هنگامی که او بیرون بازی نمی کرد، اغلب او را در حال نگهداری از حیوانات در انبار می دیدند. دینیز بیش از هر چیز حیوانات را دوست داشت و آرزویش این بود که روزی صاحب اسب شود. #
یک روز دینیز صدای عجیبی از جنگل شنید. او یک فانوس را برداشت و برای تحقیق به جنگل رفت. در اعماق جنگل، او یک فضای خالی کوچک با یک اسب سفید در داخل پیدا کرد. اسب زیبا بود و دینیز فوراً فهمید که این همان اسبی است که در خواب دیده بود. #
دینیز مطمئن نبود چرا اسب آنجاست، اما می دانست که نمی تواند آن را به تنهایی در جنگل رها کند. او به سرعت سعی کرد افساری را روی اسب بگذارد، اما او همچنان مقاومت می کرد. سپس، گویی با سحر و جادو، بالهای زیبایی از پشت اسب بیرون زدند و اسب پرواز کرد! #
دینیز متحیر و متحیر شد. او می دانست که رویاهایش برای داشتن یک اسب به تازگی محقق شده است. او به روستا برگشت و به همه گفت که چه اتفاقی افتاده است. همه شگفت زده شدند و به زودی شایعاتی در مورد یک اسب سفید جادویی با بال و یک دختر شجاع که با آن دوست شد منتشر شد. #
خبر اسب جادویی خیلی دور پخش شد که در نهایت به گوش یک جادوگر قدرتمند رسید. جادوگر به دینیز حسادت می کرد و می خواست اسب را برای خود بگیرد، پس طوفانی از جادوی سیاه را فراخواند و شروع به جستجوی او کرد. #
دینیز می ترسید و نمی دانست چه کند، اما حاضر به تسلیم نشد. او با کمک اسب جادویی خود توانست با مینیون های جادوگر مبارزه کند و خود را به برج جادوگر برساند. دینیز در آنجا با خود جادوگر روبرو شد و با شجاعت و اراده توانست او را شکست دهد و اسب محبوبش را نجات دهد. #
دینیز و اسبش در امان بودند و از خوشحالی غرق در شادی بود. او برای حفظ امنیت اسب محبوبش با خطرات زیادی روبرو شده بود و در پایان درس مهمی از دوستی و شجاعت آموخته بود. وقتی دینیز و اسبش به روستا برگشتند، او پر از شادی و غرور شد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.