لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
خرگوش سفید و زمان مدرسه
خرگوش سفید آرزوی چیزی بیشتر از ماندن در همان دیوارها را داشت. آه عمیقی کشید، گوش هایش را دراز کرد و از در بیرون پرید و آماده بود چیز هیجان انگیزی پیدا کند. نمی دانست که قرار است وارد ماجرایی شود که زندگی اش را برای همیشه تغییر خواهد داد. #
خرگوش پرید، جست و خیز کرد و تا مدرسه پرید و با هر قدم هیجان بیشتری داشت. خرگوش به هر طرف که نگاه کرد چیزهای جدید و عجیبی دید و حتی برای چند غریبه دوستانه در طول سفرش دست تکان داد. پس از مدتی، خرگوش به مقصد رسید و چشمانش از تعجب گشاد شد - تا به حال چنین مکان بزرگ و شگفت انگیزی را ندیده بود. #
خرگوش در حال کاوش در مدرسه و دوستی با انواع افراد جالب بود. اما به زودی وقتی نتوانست راه بازگشت به خانه را پیدا کند، شادی آن به سردرگمی تبدیل شد. خرگوش که ترسیده بود و نمی دانست چه کند، شروع به گریه کرد. #
درست در همان لحظه، خرگوش صدای آشنا را شنید که نام خود را صدا می کرد. این دوستان خرگوش بودند که این موجود کوچولو را تا این حد دنبال کرده بودند تا مطمئن شوند که سالم است. خرگوش از دیدن آنها آنقدر راحت و خوشحال شد که بزرگترین پرش خود را تا به حال انجام داد! #
خرگوش از دوستانش برای نجاتش تشکر کرد و با هم به خانه خرگوش برگشتند. در طول راه، خرگوش درس مهمی در مورد قدرت دوستی و چگونگی کمک به ما در مواقع سخت آموخت. #
وقتی خرگوش بالاخره به خانه رسید، با آغوش گرم خانواده اش استقبال کرد. خرگوش با نفس عمیقی متوجه شد که این سفر زندگی اش را برای همیشه تغییر داده است. #
خرگوش متوجه شد که اشکالی ندارد که از شهود خود پیروی کند و بیرون برود و چیزهای جدید را کشف کند. اما همچنین یاد گرفت که داشتن دوستان عالی که می توانند در مواقع ضروری کمک کنند مهم است - این درس نهایی روز بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.