لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
جنگل دوستی مرموز
روزی روزگاری در روستایی کوچک دختری کنجکاو و ماجراجو به نام ستایش زندگی می کرد. او عاشق گذراندن وقت با دوستانش، کاوش در جنگل دوستی نزدیک بود.#
یک بعدازظهر آفتابی، ستایش و بهترین دوستش لیلا با هم دعوا کردند. ستایش ناراحت به تنهایی وارد جنگل دوستی شد و به دنبال آرامش بود.#
هنگامی که ستایش در اعماق جنگل سرگردان بود، با موجودی مرموز برخورد کرد. او با احتیاط به آن نزدیک شد تا از نزدیک نگاه کند.#
این موجود خود را میستی، نگهبان جنگل معرفی کرد. میستی به ستایش در مورد موجودات خطرناک جنگل هشدار داد و به او توصیه کرد مراقب باشد به چه کسی اعتماد می کند.
ستایش بیشتر به داخل جنگل رفت و مراقب محیط اطرافش بود. ناگهان با موقعیت خطرناکی مواجه شد و مجبور شد انتخاب سختی انجام دهد.
ستایش با یادآوری سخنان میستی تصمیم عاقلانه ای گرفت و خطر را با خیال راحت پشت سر گذاشت. سپس تصمیم گرفت که زمان بازگشت به خانه و آشتی با لیلا است.
در روستا برگشتند، ستایش و لیلا همدیگر را در آغوش گرفتند و آرایش کردند. ستایش اهمیت محتاط بودن و ارزش دوستی های واقعی خود را آموخت.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.