لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ترنا، دختر همیشه تنها
ترنا دختر جوانی بود که همیشه احساس تنهایی و انزوا می کرد. تنها زمانی که او در مدرسه بود احساس خوشحالی کرد، اما حتی آن نیز در نهایت منبع غم و اندوه شد. تنها چیزی که او می خواست این بود که پذیرفته شود و جایی را پیدا کند که به آن تعلق داشت.
ترانا در شهر خود یک طرد شده بود و به شدت می خواست مکانی را پیدا کند که احساس کند به آن تعلق دارد. او تصمیم گرفت که می خواهد سفر کند، تا جایی جدید پیدا کند که او را بپذیرد. اما او ترسیده بود. او قبلاً هرگز شهر خود را ترک نکرده بود و مطمئن نبود که چگونه در جای دیگری از او پذیرایی خواهد شد.
ترانا با موجی از شجاعت تصمیم گرفت به سفر خود برود. چمدانش را بست، با خانه اش خداحافظی کرد و شهر را ترک کرد و به دنبال جایی بود که او را بپذیرد. او ترسیده بود، اما مصمم بود. #
ترنا در طول سفرهایش ماجراهای زیادی داشت و در طول مسیر با افراد مختلفی آشنا شد. همه مهربان و پذیرا بودند و ترنا خیلی زود توانست دوستانی پیدا کند. او متوجه شد که برای پذیرفته شدن نیازی به ماندن در یک مکان ندارد و احساس آزادی کرد که قبلا هرگز تجربه نکرده بود.
ترنا به خاطر تجربیاتی که در طول سفرهایش به دست آورده بود سپاسگزار بود. او توانست مقبولیت و دوستی پیدا کند و اعتماد به نفس تازه ای در خود احساس کرد. او متوجه شد که نیازی به ماندن در یک مکان ندارد تا احساس کند پذیرفته شده است، تا زمانی که مایل است خود را در آنجا بگذارد و تلاش کند.
در نهایت، ترانه به خانه بازگشت، در حالی که احساس خستگی و رضایت می کرد. او از سفرهایش چیزهای زیادی به دست آورده بود و آماده بود آزادی و اعتماد به نفس تازه یافته خود را با شهرش در میان بگذارد. #
ترانه با آغوش باز مورد استقبال قرار گرفت و او توانست جایگاه خود را در شهر خود پیدا کند. او عشق و درک اطرافیانش را پذیرفت و به زودی توانست جایگاه خود را در دنیا پیدا کند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.