لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
به ستاره ها اعتماد کنید
روزی روزگاری در دهکده ای کوچک و عجیب، دختری جوان با موهای طلایی و چشمانی به رنگ عسل زندگی می کرد. او عاشق گذراندن وقت با دوستانش به خصوص بهترین دوستش ستایش بود.#
روزی ستایش و دختر جوان با هم اختلاف پیدا کردند. ستایش می خواست به یک دوست جدید اعتماد کند، اما دختر جوان احساس عدم اطمینان کرد. آنها تصمیم گرفتند مدتی از یکدیگر فاصله بگیرند.#
دختر جوان تنها سرگردان بود و احساس صدمه دیدگی داشت و از اعتماد به دیگران مطمئن نبود. او به طور تصادفی به جنگلی مسحورکننده برخورد کرد و تصمیم گرفت برای پاک کردن ذهنش آن را کشف کند.
وقتی به عمق جنگل رفت، با جغدی دانا برخورد کرد که می توانست افکار پریشان او را حس کند. جغد به او آموخت که نباید کورکورانه به همه اعتماد کرد، اما می توان اعتماد را به دست آورد.
دختر از جغد دانا تشکر کرد و به سفر خود ادامه داد. در طول راه، او با دوستان جدیدی آشنا شد و یاد گرفت که به غرایز خود اعتماد کند و در اعتقاداتش قوی تر شد.
او با احساس شجاعت و اعتماد به نفس، به روستای خود بازگشت و خرد تازه یافته خود را با ستایش در میان گذاشت. دو دوست آشتی کردند و قول دادند که به غریزه یکدیگر اعتماد کنند.#
از آن روز به بعد، دختر جوان و ستایش قول دادند که به غریزه خود اعتماد کنند و بیشتر مراقب کسانی باشند که به آنها اعتماد می کنند و قول دادند که هر چه باشد در کنار یکدیگر باشند.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.