لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
به دنبال شادی اژدها
روزی روزگاری در یک سرزمین جادویی، یک اژدهای قرمز کنجکاو در یک جنگل زیبا زندگی می کرد. این اژدهای قرمز با دیگران متفاوت بود - او همیشه غمگین بود و هرگز نمی توانست خوشبختی پیدا کند.
یک روز اژدهای سرخ تصمیم گرفت خوشبختی را بیابد. او دست به ماجراجویی زد و خانه جنگلی خود را ترک کرد و در سرزمین های اطراف کاوش کرد.
هنگامی که اژدهای سرخ در حال سفر بود، با جغد خردمند پیری برخورد کرد که گفت: "برای یافتن خوشبختی، باید بر سه چالش غلبه کنی." اژدهای سرخ موافقت کرد و به جستجوی خود ادامه داد.#
اولین چالش عبور از یک رودخانه خروشان بود. اژدهای قرمز از هوش خود استفاده کرد و پل محکمی ساخت و با موفقیت بر مانع غلبه کرد.
چالش دوم بالا رفتن از یک کوه شیب دار بود. اژدهای سرخ با شجاعت با شیبهای بادخیز روبرو شد و پیروزمندانه به قله رسید.#
چالش نهایی حل معمایی بود که توسط یک موجود عرفانی مطرح شده بود. اژدهای سرخ عمیقاً فکر کرد و با خلاقیت معما را با لبخند حل کرد.#
با غلبه بر سه چالش، اژدهای سرخ سرانجام خوشبختی را در درون خود یافت. با شادی بی اندازه به خانه جنگلی خود بازگشت و مشتاق گسترش شادی به دیگران بود.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.