لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
آهنگ بهار ایلیا
ایلیا پسر جوانی بود با تخیل وحشی. او رویای ماجراجویی، یافتن چیزهای جدید و کاوش در دنیای اطراف خود را در سر می پروراند. در یک روز زیبای بهاری، الیا و خواهرش مشتاق کاوش و یافتن چیزی جادویی به علفزار نزدیک خود رفتند. #
همانطور که آنها سرگردان بودند، الیا شروع به زمزمه کردن ملودی ملایمی کرد. صدای آواز پرندگان و وزوز زنبورها همراهی عالی برای آواز او بود. خواهرش لبخندی زد و با خواندن یک هارمونی شیرین شروع به پیوستن کرد. آن دو به راه رفتن ادامه دادند و آهنگ خود را با جهان اطرافشان به اشتراک گذاشتند. #
همانطور که راه می رفتند، آهنگ ایلیا در ذهنش شکل گرفت. اشعار نشان دهنده عشق او به دنیای اطراف و قدردانی او از زیبایی زندگی بود. او به آرامی شروع به خواندن کرد، خواهرش در کنار او آواز می خواند. صدایشان در هوا بلند شد که باد آن را با خود برد. #
آن دو به آواز خواندن ادامه دادند و همانطور که می خواندند، بیابان اطراف آنها به نظر می رسید که گوش می کردند. پرندگان و زنبورها به جای گوش دادن به ملودی زیبای الیا، صدای چهچهه زدن خود را متوقف کردند. حتی درختان به نظر می رسید که در زمان با آهنگ تاب می خوردند. #
همانطور که آنها آواز می خواندند، خورشید شروع به غروب کرد و آسمان را با رنگ های زیبا نقاشی کرد. به نظر می رسید که آهنگ ایلیا انرژی تازه ای به خود گرفته بود، گویی دنیای اطرافش به سخنان او پاسخ می دهد. خواهرش مسحور شده بود و هر دو با تعجب به اطراف نگاه می کردند. #
آن دو در حالی که دل‌هایشان پر بود و ذهنشان از تمام آنچه تجربه کرده بودند، به خانه برگشتند. در حالی که الیا خود را در رختخواب خوابانده بود، به چمنزار و آهنگی که با خواهرش به اشتراک گذاشته بود، فکر کرد. لبخندی زد و به خواب رفت. #
صبح روز بعد، الیا و خواهرش به علفزار برگشتند. آنها دست به دست هم دادند و الیا شروع به خواندن آهنگ زیبای بهاری خود کرد. پرندگان و زنبورها به هم پیوستند و علفزار و دنیای اطرافشان پر از موسیقی شد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.