ساختن داستان
برای ساخت داستان، باید در Dastan.ai عضو شده و وارد شوید. از طریق این لینک ثبت نام کنید و ۳ داستان رایگان بسازید!
* برای نتیجه بهتر، برای اسامی خاص می‌توانید از حروف کامل اسم به همراه اِعراب استفاده کنید و یا اسم را به انگلیسی ذکر کنید. (مثال: بَهارِه، سَتّار)
* لطفا یک عدد وارد کنید.
برای ساخت داستان، باید در Dastan.ai عضو شده و وارد شوید. از طریق این لینک ثبت نام کنید و ۳ داستان رایگان بسازید!